சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு
சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

திங்கள், 20 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரி கோலம். - 8. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16 புள்ளி - 16 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 19 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரிக் கோலம் - 7. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 புள்ளி - 8 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 18 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரி கோலம். - 6. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

இடைப்புள்ளி 9 புள்ளி - 5 வரை

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

மஹா சிவராத்திரி கோலம் - 5. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 புள்ளி - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 17 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரிக் கோலம் - 4. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...