புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 11 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 1. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 1. IYYAPPAN KOLAMS.


நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 7 டிசம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3வரிசை. 11, 9, 7, 3.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 7. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 7. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

செவ்வாய், 5 டிசம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 6. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 6. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 3 வரிசை, 12 - 4 வரிசை, 16 - 3 வரிசை, 12 - 4 வரிசை, 10, 8, 6, 4, 2.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

திங்கள், 4 டிசம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 5. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 5. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...