சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு
சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

புதன், 24 ஆகஸ்ட், 2016

கிருஷ்ணர் கோலங்கள். - 4. வேய்ங்குழல் கோலம். KRISHNAR KOLAMS.

கிருஷ்ணர் கோலங்கள். வேய்ங்குழல் கோலம், KRISHNAR KOLAM.

இடைப்புள்ளி - 15 - 8 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 26, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 23 ஆகஸ்ட், 2016

கிருஷ்ணர் கோலங்கள் - 3.ஊஞ்சலாடும் கோலம். KRISHNAR KOLAMS.

கிருஷ்ணர் கோலங்கள். ஊஞ்சலாடும் கோலம். KRISHNAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 14 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 16, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 22 ஆகஸ்ட், 2016

கிருஷ்ணர் கோலங்கள். - 2. காளிங்க நர்த்தனக் கோலம். KRISHNAR KOLAMS

கிருஷ்ணர் கோலங்கள். காளிங்க நர்த்தனக் கோலம். KRISHNAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி - 12 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் , 26, 2016 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 21 ஆகஸ்ட், 2016

கிருஷ்ணர் கோலங்கள். -1 . வெண்ணெய் உறிக்கோலம். - KRISHNAR KOLAMS

கிருஷ்ணர் கோலங்கள் - வெண்ணெய் உறிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 26, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 2 ஆகஸ்ட், 2016

ஆரோக்கியக் கோலங்கள்,- 4. ஐஸ்வர்யக் கோலம். HEALTH KOLAM,

ஆரோக்கியக் கோலங்கள்,- 4 ஐஸ்வர்யக் கோலம்.  HEALTH KOLAM,

இடைப்புள்ளி

14, 15, 14, 13, 12, 10, 7,8,7,8,7,6,3இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 12, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...